Aviso legal

Informació de conformitat amb l’article 10 de la LSSI.

La titular d’aquesta web é:

Identitat: AGUSTÍN VILAR S.A.
NIF: A08553687
Adreça: c/ De la Terra, 26. Pol. Ind. “Els Bellots” 08227 Terrassa (Barcelona). Espanya.
Tel.: 937315059
Email: info@agustinvilar.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Inscripció 8ª, Full B-11803, Foli 168, Tom 20512.

Condicions d’ús
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textes, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de AGUSTÍN VILAR S.A.. 

Responsabilitat sobre els continguts
Encara que AGUSTÍN VILAR S.A. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui d’el tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a AGUSTÍN VILAR S.A..

AGUSTÍN VILAR S.A. no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos al seu web.

AGUSTÍN VILAR S.A. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions de la present política legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, per virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.