Política de privacitat

AGUSTÍN VILAR S.A. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i / o de qualsevol dels serveis oferts per AGUSTÍN VILAR S.A. implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta política de privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigida. AGUSTÍN VILAR S.A. no controla el contingut dels webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament AGUSTÍN VILAR S.A.
NIF: A08553687
c/ De la Terra, 26. Pol. Ind. "Els Bellots" 08227 Terrassa. España.
Email: info@agustinvilar.com
Finalitat del tractament Oferir i gestionar els nostres serveis de producció de manipulats de paper i cartró per extrusió.
Legitimació Consentiment obtingut de l'interessat. Execució del contracte de serveis.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats poden dirigir-se a l'AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació adicional Podeu consultar la informació adicional i detallada a continuació en les "Preguntes sobre privacitat”.

PREGUNTES SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, del 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: AGUSTÍN VILAR S.A.
NIF: A08553687
Adreça: c/ De la Terra, 26. Pol. Ind. “Els Bellots” 08227 Terrassa (Barcelona). Espanya.

Tel.: 937315059
Email: info@agustinvilar.com


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis de producció de manipulats de paper i cartró per extrusió.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web, els tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • A l’accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser registrada mitjançant càmeres de videovigilància amb fins de control de seguretat.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades per tal de gestionar la base de CV ‘s per a la selecció de personal.


Quant de temps conservarem les seves dades? 

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, i després, durant els terminis

     establerts per complir les nostres obligacions legals, que en el cas de documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat

     amb l’Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.  

 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per a tractar-los es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

Respecte a la informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, de tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com tingui coneixement.

Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació ve donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva

     supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els

     conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les

     seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles

     reclamacions.

 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Tot interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi

     efectes jurídics en ell o li afecti significativament de manera similar.

 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.


Com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o l’electrònica.


Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la persona interessada. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per poder donar-li el servei sol·licitat.


Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques

En el cas de sistema de videovigilància:

 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmics i professionals

Les dades són limitats, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.


Fem servir cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiteu la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 de l’RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.


Algunes d’aquestes mesures són:  

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.